06 - 40045264

Gebruiker van deze voorwaarden

Geerdink advocatuur is een handelsnaam die gebruikt wordt door Advocatenpraktijk mr. M.P. Geerdink die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen. Advocatenpraktijk mr. M.P. Geerdink is ingeschreven onder nummer KVK 67207472.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Geerdink advocatuur worden gegeven en op de rechtsbetrekkingen die daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die derden die betrokken zijn bij de dienstverlening door Geerdink advocatuur.

Opdracht

Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend aan Geerdink advocatuur te zijn gegeven. Opdrachten worden uitsluitend door Geerdink advocatuur uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

Opdrachten vangen eerst aan nadat deze schriftelijk door Geerdink advocatuur zijn aanvaard en door de cliënt aan alle voorwaarden voor aanvaarding is voldaan. De opdracht kan door de cliënt tussentijds worden beëindigd door een schriftelijke mededeling. Ook Geerdink advocatuur kan de opdracht door een schriftelijke mededeling aan de cliënt tussentijds beëindigen. Indien dit noodzakelijk is om de belangen van de cliënt niet te schaden zal Geerdink advocatuur een redelijke opzegtermijn in acht nemen.

De cliënt vrijwaart Geerdink advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die samenhangen met, of het gevolg zijn van de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet.

Honorarium

Het door Geerdink advocatuur in rekening te brengen honorarium wordt bepaald op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief of, bij gebreke daarvan, de door Geerdink advocatuur voor de medewerkers vastgestelde uurtarieven. Dit geldt tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen. Het uurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het financiële belang en de spoedeisendheid mits dat voor aanvang van de betreffende werkzaamheden schriftelijk is medegedeeld. Het tarief zal jaarlijks per 1 januari worden aangepast.

Door Geerdink advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat worden doorberekend. Tevens zal door Geerdink advocatuur 7% van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten.

Periodiek wordt gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
Geerdink advocatuur kan voor aanvang van de werkzaamheden of voortzetting daarvan een voorschot in rekening brengen.

Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze zijn ten minste 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 50.

Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Geerdink Advocatuur haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Geerdink advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

Geerdink advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die minimaal het Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedrag dekt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Geerdink advocatuur komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 50.000.

Geerdink advocatuur zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van Geerdink advocatuur voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. Geerdink advocatuur is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor Geerdink advocatuur aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

1

Contact | intake

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

2

Adviesgesprek

Eerste beoordeling van feiten en juridische aspecten van uw zaak

3

Begroting

Kostenbegroting van advocaatkosten en griffierechten

4

Uw zaak

Bent u akkoord? Dan gaan we aan de slag

Geerdink Advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op